PUHDASTA VETTÄ PUDASJÄRVELÄISILLE

Laadukas vesi Pudasjärvellä

Vedenlaadun määrittäminen

Hyvän talousveden tulee olla hajutonta, mautonta ja väritöntä. Näiden aistinvaraisesti arvioitavien tekijöiden lisäksi hyvän talousveden on täytettävä lukuisa määrä muita laatuvaatimuksia ja -suosituksia, joista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 461/2000. Pudasjärven Vesiosuuskunnan jakama talousvesi täyttää tässä asetuksessa esitetyt laatuvaatimukset.

Eniten kysyttyjen laatutekijöiden arvoja Pudasjärven talousvedessä

  • pH 7,1–7,5
  • Kokonaiskovuus 2,8–3,0 dH-astetta
  • Rauta alle 0,02 mg/l
  • Mangaani alle 0,007 mg/l

pH:n tulisi olla välillä 7,0–8,8 pH-yksikköä, raudan alle 0,2 mg/l ja mangaanin alle 0,05 mg/l. Rauta ja mangaani aiheuttavat jo verraten pieninä määrinä vesikalusteiden ja astioiden värjäytymistä.


Kovaa vai pehmeää vettä?

Kokonaiskovuus on käyttötarkkailuun kuuluva muuttuja, jolle ei ole asetettu ehdottomia raja-arvoja. Talousveden kovuutta kuvaillaan myös sanallisesti, jolloin asteikko on hyvin pehmeä, pehmeä keskikova, kova ja hyvin kova. Pudasjärven Vesiosuuskunnan jakama vesi on tällä asteikolla pehmeää.


Veden kovuus aiheutuu pääasiassa liuenneesta kalsiumista ja magnesiumista. Korkea kovuus lisää kalkin saostumista putkistoon, ja liian alhainen kokonaiskovuus on putkiston korroosioon vaikuttava tekijä. Korroosioon metalliputkissa vaikuttavat useat eri tekijät ja toisaalta niiden keskinäiset suhteet.


Koska alueemme pohjavesi on lievästi hapanta ja hyvin pehmeää, veden kokonaiskovuutta ja happamuutta nostetaan kalkkikivisuodatuksella. Kokonaiskovuus nousee arvosta 1,2 dH arvoon 3 dH ja vastaavasti pH nousee 6,7:sta 7,6:een.

Kalkkisaostumien poisto

Talousvetemme ei ole metalliputkia syövyttävää eikä se toisaalta aiheuta myöskään merkittäviä kalkkisaostumia. Veden kokonaiskovuus vaikuttaa myös metallisiin vesikalusteisiin ja kotitalouskoneisiin mahdollisesti syntyvien saostumisen syntymiseen.


Pudasjärven Vesiosuuskunnan jakama talousvesi on pehmeää, eli se sisältää vähäisen määrän kalkkia. Jos vedenkeittimiin, kattiloihin tai pesukoneisiin kaikesta huolimatta syntyy kalkkisaostumia, on ne poistettava laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Säännöllinen kalkinpoisto ei ole tarpeen, vaan parempi on tarkkailla saostumia silmämääräisesti ja poistaa ne vain silloin, kun niitä on selvästi havaittavissa.


Veden kovuus vaikuttaa myös pesuaineiden annosteluun: yleensä pehmeämpi vesi vaatii vähemmän pesuainetta. Annostelusta on selkeät ohjeet pesuainepakkauksissa.


Lisätietoja veden laadusta saa vesihuoltolaitoksemme toimistosta. Ota yhteyttä!


Lue lisää Pudasjärven vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä.